۱۳
بزم خسرو پرویز(رج۷۰)
تخت   اندازه:۷۰*۱۰۳   چله ابریشم
قیمت بدون قاب:۵٫۵۰۰٫۰۰۰تومان
۱۶
کانون خانواده
پشت فرش   اندازه:۸۰*۱۲۰   چله ابریشم
قیمت بدون قاب:۳٫۸۰۰٫۰۰۰تومان
۱۹
تزار
تخت   اندازه:۸۰*۱۲۰   چله ابریشم
قیمت بدون قاب:۸٫۰۰۰٫۰۰۰تومان
۱۸
شام آخر تندیس
برجسته   اندازه:۵۰*۱۰۰   چله ابریشم
قیمت با قاب:۱٫۶۰۰٫۰۰۰تومان
۲۹
شام آخر رنگی
برجسته   اندازه:۱۰۰*۱۵۰   چله ابریشم
قیمت بدون قاب:۳٫۳۰۰٫۰۰۰تومان
۲۲
کنار رودخانه
تخت   اندازه:۷۰*۱۰۵   چله نخ
قیمت بدون قاب:۱٫۵۰۰٫۰۰۰تومان
۶
داستان خلقت ادم
تخت   اندازه:۱۴۲*۱۰۰   چله ابریشم
قیمت بدون قاب:۳٫۵۰۰٫۰۰۰تومان
۱
داستان خلقت ادم
تخت   اندازه:۶۰*۴۲   چله نخ
قیمت با قاب:۵۵۰٫۰۰۰تومان
۲
مجلس خواستگاری
تخت   اندازه:۱۱۰*۱۸۰   چله ابریشم
قیمت بدون قاب:۵٫۵۰۰٫۰۰۰تومان
۲
ضامن اهو
برجسته   اندازه:۷۷*۱۰۵   چله ابریشم
قیمت بدون قاب:۲٫۲۰۰٫۰۰۰تومان
۳۵
آذرخش
برجسته   اندازه:۷۰*۱۰۰   چله ابریشم
قیمت با قاب:۱٫۲۵۰٫۰۰۰
۱۸
پرده اسرار
تخت   اندازه:۷۷*۱۰۸   چله نخ
قیمت بدون قاب:۲٫۰۰۰٫۰۰۰تومان
۱۲
یوسف وزلیخاه در اینه شعر(رج۷۲)
تخت   اندازه:۹۸*۱۱۷   چله ابریشم
قیمت بدون قاب:۸٫۰۰۰٫۰۰۰تومان
۳
وساطت
تخت   اندازه:۷۵*۱۱۰   چله ابریشم
قیمت بدون قاب:۲٫۸۰۰٫۰۰۰تومان
۵
حمله اسکندر
تخت   ۱۰۵*۱۶۰    چله ابریشم
قیمت بدون قاب:۳٫۷۰۰٫۰۰۰تومان
۲۱
تمنای بخشایش
برجسته   اندازه:۷۶*۹۸   چله نخ
قیمت بدون قاب:۱٫۸۰۰٫۰۰۰تومان
IMG_20160229_093925
پاسورباز
تخت   اندازه:۸۰*۱۱۰   چله ابریشم
قیمت بدون قاب:۲٫۰۰۰٫۰۰۰تومان
۲۰
تاب باز
تخت   اندازه:۶۵*۸۴   چله نخ
قیمت با قاب:۸۰۰٫۰۰۰تومان
۸
اولین میوه تابستان
تخت   اندازه:۶۰*۸۴   چله نخ
قیمت بدون قاب:۷۵۰٫۰۰۰تومان
۲۸
بوی بهار
تخت   اندازه:۷۰*۱۰۰   چله ابریشم
قیمت با قاب:۱٫۹۰۰٫۰۰۰تومان
۱
دیدار در جنگل
برجسته   اندازه:۷۰*۱۰۰   چله ابریشم
قیمت بدون قاب:۱٫۵۰۰٫۰۰۰تومان
مناظر            آثارهنرمندان            گل ومیوه            آیه            حیوانات وپرندگان             چهره