۲۶
ان یکاد الله
برجسته   اندازه:۹۰*۶۰   چله ابریشم
قیمت بدون قاب:۱.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۱
ان یکاد عرضی
برجسته   اندازه:۴۵*۱۰۰   چله ابریشم
قیمت بدون قاب:۹۵۰٫۰۰۰تومان
۵
ان یکاد کوفی
تخت   اندازه:۴۵*۱۱۰   چله نخ
قیمت با قاب:۱٫۳۰۰٫۰۰۰
۳
ان یکاد کف ابریشم
برجسته   اندازه:۵۵*۱۱۵    کف وچله ابریشم
قیمت با قاب:۱٫۹۰۰٫۰۰۰
۶
ایت الکرسی
برجسته    اندازه:۶۰*۱۰۰   چله ابریشم
قیمت بدون قاب:۱٫۱۵۰٫۰۰۰تومان
۳۰
ان یکاد جل جلاله
برجسته   اندازه:۳۰*۴۵   چله نخ
قیمت باقاب:۲۳۵.۰۰۰تومان
۲۶
ان یکاد کتیبه جل جلاله
برجسته   اندازه:۴۰*۵۵   چله نخ
قیمت با قاب:۴۰۰٫۰۰۰تومان
۳۳
ان یکاد جل جلاله
برجسته    اندازه:۵۰*۷۰     چله نخ
قیمت با قاب:۳۹۰.۰۰۰تومان
۲۱
ان یکاد جل حلاله فیروزه ای
برجسته   اندازه:۵۰*۷۰   چله نخ
قیمت با قاب:۴۳۰٫۰۰۰تومان
مناظر            آثارهنرمندان            گل ومیوه            آیه            حیوانات وپرندگان             چهره