قیمت به روزمی باشد

القاج
4
القاج ۸ لا نمره۲۰ رجشمار۷۰ ۱کیلو ۸۷٫۰۰۰تومان
القاج ۱۰لا نمره۲۰ رجشمار۷۰ ۱کیلو ۸۷٫۰۰۰تومان
القاج ۱۲لا نمره۲۰ رجشمار۶۵ ۱کیلو ۸۷٫۰۰۰تومان
القاج ۱۴لا نمره۲۰ رجشمار۶۰ ۱کیلو ۸۷٫۰۰۰تومان
القاج ۱۶لا نمره۲۰ رجشمار۵۵ ۱کیلو ۸۷٫۰۰۰تومان
القاج ۱۸لا نمره۲۰ رجشمار۵۵ ۱کیلو ۸۳٫۰۰۰تومان
القاج ۲۲لا نمره۲۰ رجشمار۵۰ ۱کیلو ۸۳٫۰۰۰تومان
القاج ۲۴لا نمره۲۰ رجشمار۵۰ ۱کیلو ۸۳٫۰۰۰تومان
القاج ۲۶لا نمره۲۰ رجشمار۴۶ ۱کیلو ۸۳٫۰۰۰تومان
القاج ۳۰لا نمره۲۰ رجشمار۴۰ ۱کیلو ۸۳٫۰۰۰تومان
القاج ۳۲لا نمره۲۰ رجشمار۳۵ ۱کیلو ۸۳٫۰۰۰تومان
القاج ۱۰لا نمره۱۰ رجشمار۵۰ ۱کیلو ۷۳٫۰۰۰تومان
القاج ۱۲لا نمره۱۰ رجشمار۴۶ ۱کیلو ۷۳٫۰۰۰تومان
القاج ۱۴لا نمره۱۰ رجشمار۴۰ ۱کیلو ۷۳٫۰۰۰تومان
القاج ۱۶لا نمره۱۰ رجشمار۳۵ ۱کیلو ۷۳٫۰۰۰تومان
القاج ۸٫٫۳۲ نمره۲۰ بقچه ای ۴٫۵۰۰گرم ۳۲۰٫۰۰۰تومان
القاج ۱۰٫٫۱۶ نمره۱۰ بقچه ای ۴٫۵۰۰گرم ۲۸۰٫۰۰۰تومان

 

نمودار تغییرات القاج در یک ماه گذشته

  • تغییرات قیمت
افزایش قیمت القاج در کشور
دلایل افزایش قیمت القاج در کشورزیاد است ولی چند دلیل اصلی این موضوع  را مطرح میکنم:
یکی از دلایل را که می شود بیان کرد کمبود پنبه مصرفی برای تولید القاج ،چله ومصالح بافت دانست ،
میتوان تعطیلی تعدادی از کارخانه های تولید کننده پنبه را علت دیگراین امر دانست ،
یکی دیگر از علت ها افزایش دستمزد کارگران در این صنعت است که در اول هر سال صورت میگیرد و امری  طبیعی است ولی امسال با تاخیر یک ماه صورت گرفته است.
در پایان باید گفت افزایش مصالح فرش هر روز بیشتر از دیروز باعث ضربه زدن به فرش دستبافت ایرانی وخارج شدن هرچه بیشتر بافنده ها از این هنر که درآمد قشری از جامعه را تعیین می کند ناراحت کننده است.

پود نازک

پود نازک رجشمار۵۰٫٫۳۰ دوک بزرگ ۳۰٫۰۰۰تومان
پود نازک رجشمار۵۰٫٫۳۰ دوک کوچک ۲۵۰۰ تومان
پود نازک رجشمار۵۵٫٫۸۰ دوک بزرگ ۹۰٫۰۰۰تومان
پود نازک رجشمار۵۵٫٫۸۰ دوک کوچک ۲۵٫۰۰۰تومان

 

قیمت خرید القاج به صورت تصاعدی میباشد هر چقدر میزان خرید افزایش یابد قیمت کاهش پیدا میکند.

در صورت معرفی مشتری جدید تخفیف ویژه ای در خرید شما لحاظ میشود.

کرک وپشم                     چله ابریشم وپنبه ای                       القاج وپودنازک