سفارشات شما را به واسطه بافندگان با تجربه فرش و تابلوفرش و گلیم بافت میزنیم.که به درخواست شما فرش به صورت گره ترکی ،فارسی و گلیم به صورت ورنی و کرباس انجام میگیرد.
میزان دستمزد بافت به ازای هر گره ۲تا ۲٫۵ برای فرش در رجشمار معمولی وتعداد رنگ متوسط.
میزان دستمزد بافت به ازای هر گره ۲٫۵تا ۳برای فرش رجشمار ریز بافت وتعداد رنگ بالا
میزان دستمزد بافت به ازای هر گره ۱تا۲ برای گلیم میباشد.