رنگرزی
طراحی
رنگرزی
رنگرزی کرک،پشم،ابریشم به دو صورت شیمیایی و گیاهی انجام میشود ثبات رنگ، شفافیت بالا در نمره های مختلف.
طراحی به صورت تخصصی در نقشه های چهارخانه یا عددی  انجام شده و به وسیله طراحان خبره با آخرین نرم افزارها روز برای شما انجام میگیرد.
طراحی میتواند فرش،تابلوفرش،گلیم وفرش سنتی مناطق مختلف باشد.

 

هر کیلو رنگرزی شیمیایی ۳۰۰۰۰تومان
 هر کیلو رنگرزی گیاهی ۴۰۰۰۰تومان