ابشار
تخت   اندازه:۶۶*۸۸   چله نخ
قیمت بدون قاب:۸۵۰٫۰۰۰تومان
کلبه جنگلبان
تخت   اندازه:۵۶*۷۷   چله نخ
قیمت بدون قاب:۷۵۰٫۰۰۰تومان
روستای ابیانه
تخت   اندازه:۶۷*۹۸   چله ابریشم
قیمت بدون قاب:۱٫۵۵۰٫۰۰۰تومان
رود
تخت   اندازه:۶۰*۸۰   چله ابریشم
قیمت بدون قاب:۱٫۴۰۰٫۰۰۰تومان
مرداب
پشت فرش   اندازه:۸۰*۱۲۰   چله ابریشم
قیمت بدون قاب:۱٫۸۰۰٫۰۰۰تومان
رودخانه
پشت فرش   اندازه:۶۰*۹۰    چله ابریشم
قیمت بدون قاب:۱٫۴۵۰٫۰۰۰تومان
کوچه باغ
تخت   اندازه:۶۰*۹۰   چله ابریشم
قیمت بدون قاب:۱٫۵۵۰٫۰۰۰تومان
کوچه باغ ابیانه
تخت   اندازه:۴۲*۹۸   چله ابریشم
قیمت بدون قاب:۱٫۳۰۰٫۰۰۰تومان
آبشار
تخت   اندازه:۸۰*۱۲۰   چله ابریشم
قیمن بدون قاب:۲٫۶۰۰٫۰۰۰تومان
واحد
تخت   اندازه:۴۲*۶۲   چله نخ
قیمت با قاب:۵۰۰٫۰۰۰
کلبه و رود
تخت   اندازه:۵۰*۱۱۰   چله نخ
قیمت با قاب:۸۰۰٫۰۰۰تومان
رودخانه سبزوار
تخت   اندازه:۷۰*۱۰۰   چله ابریشم
قیمت با قاب:۱٫۵۰۰٫۰۰۰تومان
سه کلبه
تخت   اندازه:۵۶*۱۰۰   چله نخ
قیمت با قاب:۹۵۰٫۰۰۰تومان
خانه همسایه
تخت   اندازه:۳۸*۵۲   چله نخ
قیمت با قاب:۴۵۰٫۰۰۰تومان
مناظر            آثارهنرمندان            گل ومیوه            آیه            حیوانات وپرندگان             چهره