نخ ونقشه سبک اصفهان

باخریدهر یک از نخ ونقشه این صفحه که تضمین خرید در مشخصات ذکر شده میتوانید از خرید تضمین ما استفاده کنید.

(توضیحات کامل تر در پایین صفحه)

 

اصفهان(4)

تضمین خرید$

1700گره*2500رج

220*320 سانت

کرک و ابریشم

نقشه خانه بندی

نقشه عددی

اصفهان(8)

1200گره*1800رج

156*235سانت

کرک و ابریشم

نقشه خانه بندی

 

 

اصفهان(12)

1000گره*1450رج

130*185 سانت

کرک و ابریشم

نقشه خانه بندی

نقشه عددی

اصفهان(3)

تضمین خرید$

1700گره*2500رج

220*320 سانت

کرک و ابریشم

نقشه خانه بندی

نقشه کدی

اصفهان(7)

تضمین خرید$

700گره*1100رج

105*150 سانت

کرک و ابریشم

نقشه خانه بندی

 

اصفهان(11)

2100گره*3100رج

260*390 سانت

کرک و ابریشم

نقشه خانه بندی

اصفهان(2)

تضمین خرید$

1200گره*1800رج

156*235 سانت

کرک و ابریشم

نقشه خانه بندی

نقشه کدی

اصفهان(6)

تصمین خرید$

900گره*1400رج

120*180 سانت

کرک و ابریشم

نقشه خانه بندی

نقشه کدی

اصفهان(10)

700گره*1100رج

105*150 سانت

کرک و ابریشم

نقشه خانه بندی

اصفهان(1)

 

1000گره*1450رج

130*190 سانت

کرک و ابریشم

نقشه خانه بندی

نقشه کدی

اصفهان گنبد(5)

تضمین خرید$

1200گره*1800رج

156*230 سانت

کرک و ابریشم

نقشه خانه بندی

 

اصفهان(9)

900گره*1400رج

120*180 سانت

کرک و ابریشم

نقشه خانه بندی

نقشه عددی

اصفهان(15)

800گره*1200رج

104*156 سانت

کرک و ابریشم

نقشه خانه بندی

اصفهان(14)

120گره*1750رج

156*230 سانت

کرک و ابریشم

نقشه خانه بندی

اصفهان(13)

700گره*1150رج

120*195 سانت

کرک و ابریشم

نقشه خانه بندی

نقشه کدی

در طرحهای سبک  اصفهان از نوع چله 30یا 36لا ابریشم(رجشمار60) استفاده  میشود.در این فرش  بافت به صورت گره فارسی تک خفتی یا جفتی انجام می گیرد.

نخ و نقشه سبک نایین

نایین(4)

1000گره*1400رج

170*240 سانت

پشم و ابریشم

نقشه خانه بندی

 

نایین(3)

تضمین خرید$

1100گره*1600رج

190*270 سانت

پشم و ابریشم

نقشه خانه بندی

نایین (2)

تضمین خرید$

900گره*1300رج

150*220سانت

پشم و ابریشم

نقشه خانه بندی

نایین(1)

تضمین خرید$

1000گره*1450رج

170*240 سانت

پشم و ابریشم

نقشه خانه بندی

نایین(8)

800گره*1200رج

205*310 سانت

پشم و ابریشم

نقشه خانه بندی

 

نایین(7)

تضمین خرید$

800گره*1200رج

200*310 سانت

پشم و ابریشم

نقشه خانه بندی

نایین (6)

تضمین خرید$

900گره*1300رج

220*310سانت

پشم و ابریشم

نقشه خانه بندی

نایین(5)

تضمین خرید$

800گره*1200رج

205*310 سانت

پشم و ابریشم

نقشه خانه بندی

نایین(12)

800گره*1200رج

205*310 سانت

پشم و ابریشم

نقشه خانه بندی

 

نایین(11)

800گره*1200رج

205*310 سانت

پشم و ابریشم

نقشه خانه بندی

نایین (10)

900گره*1300رج

205*310سانت

پشم و ابریشم

نقشه خانه بندی

نایین(9)

780گره*1200رج

205*310 سانت

پشم و ابریشم

نقشه خانه بندی

نایین(13)

1200گره*1800رج

204*306 سانت

پشم وابریشم

نقشه خانه بندی

در طرحهای سبک  نایین از نوع چله 9.6لا نخ(رجشمار40) استفاده  میشود.در این فرش  بافت به صورت گره فارسی جفتی انجام می گیرد.

نخ و نقشه سبک بختیاری

بختیاری خشتی شیدا(4)

1005گره*1355رج

220*310 سانت

رنگ گیاهی پشم

نقشه خانه بندی

بختیاری خشتی(3)

500گره*725رج

110*160 سانت

رنگ گیاهی پشم

نقشه خانه بندی

بختیاری(2)

تضمین خرید$

1000گره*1430رج

210*300 سانت

رنگ گیاهی پشم

نقشه خانه بندی

بختیاری خشتی(1)

تضمین خرید$

1000گره*1432رج

220*300سانت

رنگ گیاهی پشم

نقشه خانه بندی

بختیاری گل پتو(8)

499گره*725 رج

110*160سانت

رنگ گیاهی پشم

نقشه خانه بندی

بختیاری خشتی(7)

500گره*725رج

110*160سانت

رنگ گیاهی پشم

نقشه خانه بندی

بختیاری خشتی(6)

500گره*800رج

100*150سانت

رنگ گیاهی پشم

نقشه خانه بندی

بختیاری(5)

1000گره*1430رج

220*310 سانت

رنگ گیاهی پشم

نقشه خانه بندی

بختیاری خشتی قالیچه(12)

تضمین خرید$

600گره*900رج

132*200سانت

رنگ گیاهی پشم

نقشه خانه بندی

بختیاری(11)

500گره*725رج

110*160سانت

رنگ گیاهی پشم

نقشه خانه بندی

بختیاری گلفرنگ(10)

500گره*725رج

110*160سانت

رنگ گیاهی پشم

نقشه خانه بندی

بختیاری گلفرنک(9)

1000گره*1420رج

220*310 سانت

رنگ گیاهی پشم

نقشه خانه بندی

بختیاری قالیچه(13)

800گره*1200رج

120*230 سانت

رنگ گیاهی پشم

نقشه خانه بندی

در طرحهای سبک بختیاری از نوع چله 15لا  نخ(رجشمار32) استفاده  میشود.در این فرش  بافت به صورت گره ترکی انجام می گیرد.

تضمین خرید

تضمین خرید:

باخریدهر یک از نخ ونقشه این صفحه که تضمین خرید در مشخصات ذکر شده میتوانید از خرید تضمین ما استفاده کنید.

1.مدت زمان خواستی  برای خرید بافته شده ها وجود ندارد.

2.مبلغ خرید 3تا 3.5برابر قیمت نخ ونقشه است.

3.نقشه ها اصفهان و نایین  چون به صورت تولیدوطراحی شخصی است برای جلوگیری از تکثیر وکپی به صورت کرایه در اختیار شما  قرار میگیرد.ولی نقشه بختیاری به صورت کامل برای شما ارسال می شود.

4.بافت ها بدون عیب فرش مانند چین خوردی ،کجی ، کیس،جابجای نخ های بافت،پایین زدگی ،بالازدگی ،شمشیری… و اندازه فرش طبق استاندار رجشمار باید تمام شود در صورت عیب و تغییر سایز از میزان قیمت خرید تضمینی کاسته میشود.

5.شما هیچ تعهدی برای اینکه فرش بافته شده را به ما بدهید ندارین و میتوانید دربازار یا به صورت شخصی به فروش برسانید.