22

پرداخت برجسته

پرداخت برجسته با هنر دست اساتید باتجربه و خوش سلیقه ای صورت میگیرد که با سابقه طولانی درانجام این هنر بازدید کنندگان بسیاری را به وجد وحیرت آورده است.

سبک های مختلف در زمینه پرداخت برجسته فرش و تابلو فرش وجود دارد که به صلیقه شما ونظرات کارشناسی ما برای هر چه زیبا تر وچشم نواز شدن فرش شما انجام می شود.

انواع برجسته کاری:حجمی،خطی،پفکی،گوشتی ودورگیری…. به صلیقه شما و مشاوره ما صورت میگیرد.

در مواقعی که مشتری فرصت اندکی برای آماده شدن فرش داشته باشد پرداخت کارها در زمان کم از یک روز تا پنج روز پرداخت برجسته شما را آماده تحویل میکنن.

قیمت پرداخت برجسته به صورت حجمی،پفکی وگوشتی برای هر متر مربع 180.000 تومان می باشد.

قیمت پرداخت برجسته به صورت خطی ریز،خطی درشت ودورگیری برای هرمتر مربع 150.000تومان می باشد.

پرداخت تخت

پرداخت تخت یا ساده به وسیله دستگاهای پرداخت تخت صورت گرفته که باعث یک دست شدن پرزهای فرش شده ومیزان عمق تراش به درخواست شما صورت میگیرد.

پرداخت ساده برای تابلوفرش به صورت تخته ای می باشدکه میزان بزرگ بودن تابلوفرش در قیمت آن تاثیری ندارد.

در تحویل فوری کمتر از یک روز سفارش پرداخت تخت شما آماده تحویل است.

قیمت پرداخت تخت برای فرش به صورت متر مربع محاسبه می شود.

قیمت تابلوفرش 15.000تومان هر تخته است.

قیمت هر تخته فرش 30.000 تومان در متر مربع است.

شستشویی فرش

شستشوی فرش به دوصورت کامل یا روشویی است.

 بعد از پرداخت فرش برای براق شدن ، خارج کردن پرزها وزیباترشدن هرچه بیشتر فرش کار شستشو انجام میگیرد.

شستشوی کامل با استفاده از دستگاهای تمام اتوماتیک ومواد خاصی انجام می شود که از رنگ دهی وقاطی شدن رنگ جلوگیری میکند.

شستشویی روشوی به استفاده از کف ومواد مخصوص سطح روی پرزهای فرش شور می شود این روش بیشتر برای تابلو فرش کاربرد دارد.

قیمت شستشوی کامل برای هر تخته 20.000تومان می باشد.

قیمت روشویی برای هر تخته 5.000تومان می باشد.