قیمت ها به روز میباشد.

۲۴
کرک رنگ شده 1کیلو 160.000تومان
کرک خام 1کیلو 120.000تومان
پشم رنگ شده 1کیلو 90.000تومان
پشم خام 1کیلو 60.000تومان
پشم دستریس 1کیلو 60.000تومان
پشم دستریس خام 1کیلو 80.000تومان
ابریشم خام بافت 1کیلو 1.050.000تومان
ابریشم رنگ شده 1کیلو 1.110.000تومان

سفارشات رنگرزی شما برای کرک،پشم وابریشم به صورت گیاهی و شیمیای پذیرفته میشود.

کرک وپشم                 چله ابریشم وپنبه ای                  القاج وپودنازک