۹
گل لاله
تخت   اندازه:۵۰*۷۰   چله بریشم
قیمت بدون قاب:۹۰۰٫۰۰۰تومان
۸
گل فانتیزی
تخت   اندازه:۵۰*۷۰   چله ابریشم
قیمت با قاب:۱٫۴۰۰٫۰۰۰تومان
۷
گل شیشه ای
تخت   اندازه:۵۵*۷۵   چله ابریشم
قیمت بدون قاب:۱٫۰۰۰٫۰۰۰تومان
۲
گل و گلدان
پشت فرش  اندازه:۴۰*۶۰   چله ابریشم
قیمت بدون قاب:۷۰۰٫۰۰۰تومان
مناظر            آثارهنرمندان            گل ومیوه            آیه            حیوانات وپرندگان             چهره